Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Adaptace studijního předmětu Projektový management
Project IdIRP2020
Main solverMgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt se primárně cílen na studenty bakalářského studijního programu Sociologie, sekundárně pak díky zařazení předmětu do segmentu povinné volitelných předmětů FFI Bc. - společenskovědní blok i pro studenty dalších studijních programů. Tento předmět díky svému zaměření na podporu jedné z mezinárodně definovaných průřezových kompetencí; kterou může jedinec využívat v různých pracovních pozicích/povoláních/ podnikání; na trhu práce (Evropský přehled podnikatelských kompetencí, EUR 29105 EN), podporuje zavádění nových LMS forem výuky ve vysokoškolském prostředí. Projekt tak přináší inovace do vysokoškolské pedagogiky/didaktiky a je ukázkou moderního interdisciplinárního přístupu v souladu s trendy v oblasti vysokých škol (viz New Media Horizon Report 2018).