Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Project Id8J20AT005
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2022
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je především získat aktuální data týkající se široce pojatého vztahu vídeňských Čechů k češtině. Výzkumný problém, tedy otázka národní identity po letech strávených ve Vídni a její vazba na češtinu, je záležitost spíše sociolingvistického charakteru. Proto bude pozornost věnována nejen samotné češtině (podmínkám či frekvenci užití, komunikační situaci apod.), ale také zprostředkovaným kontaktům s tímto jazykem (vztah k české kultuře, literatuře, historii apod.). Postoje k původnímu jazyku se postupem času přirozeně mění ? proto nebude výzkumné šetření orientováno pouze na emigranty (předválečné, po r. 1948 a 1968), ale také na nejmladší generaci. Předkládaný projekt by měl přinést data, jež by v dalším plánu mohla být využita také ve vztahu k výuce českého jazyka (i jako jazyka cizího) či ke kontaktům mezi univerzitami v ČR a Rakousku. Záměrem tedy není podrobná deskripce současného stavu češtiny u rakouských mluvčích ve všech jejich rovinách, nebude zjišťována míra archaičnosti či stupeň interference mezi češtinou a němčinou. Zamýšlené výzkumné šetření není zaměřeno na pouhý popis objektivně existující reality, ale spíše na pochopení sociálně formované skutečnosti a na porozumění tomu, jak oslovení respondenti tuto situaci prožívají a vnímají.