Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The unevenness of communication parent - child relationship (the analysis of the family communication)
Project IdSGS18/PdF/2017-18
Main solverMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZamýšlený výzkum navazuje na projekt SGS11/PdF/2014-2015 s názvem ?Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykových prostředků?. V jeho rámci byly popsány a analyzovány nejčastější sebezáchovné komunikační pozice v interakci rodič-dítě, zjištěna četnost konkrétních komunikačních záměrů řeči orientované na dítě a indikace konkrétních výpovědních forem. Cílem nově formulovaného výzkumného záměru je na základě audionahrávek reálné rodinné komunikace vedené mezi rodičem a dítětem identifikovat četnost komunikačních funkcí, v nichž dochází k uplatňování rodičovské vůle a prosazování jeho vlivu (dáno sociální nerovnoměrností komunikačního vztahu). V další fázi dojde k deskripci variant pro vyjádření nejčastěji se vyskytujících komunikačních záměrů. Tyto indikátory komunikačních funkcí budou tvořit výchozí materiál pro q-metodologické šetření, v němž budou respondenti (rodiče) vyjadřovat jednotlivým výpovědím své preference. Jedním z výstupů bude komparace skutečně zaznamenaných komunikačních modelů řeči orientované na dítě s deklarovanými postoji rodičů.