Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Subjective Interpretation of the Meaning of Supporting Pupils' Learning as a Contribution to Conceptualization of Instructional Scaffolding
Project IdSGS17/PdF/2017-18
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýznam a reflektované možnosti podpory žákova učení tvoří součást učitelova subjektivního pojetí výuky, jehož výzkum a výsledky tvoří zásadní linii v pedeutologii konstruovaného porozumění učitelovy osobnosti i jejího vlivu na proces a výsledky žákova učení (Korthagen, 2004). Popis a porozumění subjektivně vnímanému významu, kterou učitelé připisují podpoře žáka, stejně jako reálně poskytované formy a zdroje podpory, vnímáme jako důležité fenomény ovlivňující celou řadu výukových procesů. Opíráme se o teorie L. S. Vygotského a J. S. Brunera, jež konceptualizují učení jako sociokulturně podmíněný proces, jehož základ a východisko tvoří sociálně a dialogicky podmíněná interakce mezi učitelem a žákem, která ovlivňuje rovněž průběh a formy učitelem poskytované podpory. Scaffolding jako forma dynamické, situačně podmíněné intervence učitele do procesu žákova učení tak pro nás vytváří terén pro zkoumání specifických, individuálně podmíněných forem podpory, které je možné při interakci učitele a žáka ve výuce zachytit. Identifikace a popis výukových scaffoldingových strategií nám může pomoci porozumět specifickým znakům scaffoldingu, a to v kontextu širšího rámce, kterým je podpora v obecnějším, pravděpodobně nadřazeném významu. S volbou kvalitativní výzkumné strategie, kterou s ohledem na záměr plánujeme využít, souvisí rovněž výběr metody analýzy kvalitativních dat IPA ? interpretativní fenomenologická analýza, která umožňuje zachytit hlubší, specifické nuance subjektivních teorií učitelů vážících se k výuce, cílům, principům a podmínkám učení žáků mladšího školního věku a zejména významu podpory, jež učitelé žákům v procesu jejich učení poskytují.