Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Isolation and characterization of DNA-binding properties of BRCA1 protein.
Project IdSGS17/PřF/2016
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationBRCA1 je nádorový supresor, který hraje významnou úlohu při zajišťování genetické stability buňky. Cílem předkládaného projektu je optimalizovat postup jeho izolace a následně se pokusit charakterizovat způsob jeho interakce s lokálními strukturami (křížovými strukturami, intramolekulárními triplexy a kvadruplexy) superhelikální DNA in vitro. V první fázi projektu bude cílem optimalizovat postup transformace plasmidové DNA s vloženým genem pro BRCA1 do bakteriálních buněk, jeho exprese a následné izolace a purifikace proteinu. Druhá fáze projektu, která bude realizována ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. v Brně, bude zaměřena na studium vazebných preferencí BRCA1 při interakcích s lokálními strukturami DNA a na faktory, které tyto interakce ovlivňují (pH, přítomnost iontů apod.). V této fázi bude využito souboru molekulárně-biologických metod, zahrnující gelovou retardační elektroforézu, footprinting, chromatinovou imunoprecipitaci, fluorescenční mikroskopii aj. Získané výsledky přispějí k hlubšímu porozumění mechanismům účinku nádorových supresorů.