Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Adaptability of Industrial Cities and Regions ? Case Study: a) Governance of development of inner cities, b) Governance of regeneration of industrial brownfields through cultural activities, c) Transformations of city centres and their adaptability o
Project IdSGS09/PřF/2016
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na analýzu a explanaci přizpůsobivosti územních celků na různých prostorových úrovních a změny v jejich vnitřní a vnější struktuře. Výzkum se bude skládat z 6 dílčích případových studií, které se soustředí na dvě různé hierarchické úrovně, kterými jsou úroveň lokální (mikro) a regionální (makro). Právě propojení těchto dvou různých úrovní lze považovat v rámci geografického výzkumu za hlavní silnou stránkou navrhovaného výzkumného záměru. Součástí výzkumu bude také analýza motivací a mocenských disbalancí, čímž dojde k propojení s výzkumem governance z předešlých let. Komparace výsledků případových studií v kontextu teorie umožní identifikaci struktur a změn v návaznosti na adaptabilitu průmyslových měst a regionů. První fází výzkumu bude studium dosaženého poznání v daných oblastech (desk research - studium české i zahraniční literatury) vedoucí k vypracování teoretického a konceptuálního rámce jako východiska pro zpracování případových studií. Následou fází bude vlastní empirický výzkum vedoucí k vypracování případových studií. Jednotlivé dílčí případové studie pro empirický výzkum využijí jak kvalitativních (interview, analýza dokumentů a metodických zpráv), tak i kvantitativních metod (pasportizace území, dotazníková šetření, analýza statistických dat).