Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analysis of teaching materials focusing on scaffoldings strategies as a tool to support student´s learning
Project IdSGS5/PdF/2016-17
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodpora žákova učení tvoří jednu z klíčových oblastí standardu učitele a je spojována s jeho psychodidaktickými kompetencemi. Socio-kulturní teorie nazírají proces učení ve složitějším sociálním kontextu a pro tyto podpůrné aktivity přicházejí s novým termínem - scaffolding. Zatímco v zahraniční odborné literatuře je pojem různě rozpracován (i vnímán), české pedagogické komunitě není znám. Teoretická rovina projektu proto bude nejprve věnována konceptualizaci pojmu scaffolding. Hlavním cílem celého projektu bude vytvořit výzkumné nástroje pro identifikaci a zkoumání scaffoldingových strategií, tj. prvků a postupů, které podporují žákovo učení. Prostřednictvím hloubkové analýzy učebních materiálů ve vybraných předmětech 2. stupně základní školy budou tyto scaffoldingové strategie ověřovány a kodifikovány. Ohniskem zájmu se stanou tištěné učebnice i elektronická edukační média. Zároveň nás zajímá, jak konkrétní scaffoldingové prvky a strategie využívají ve výuce (nebo při přípravě na ni) učitelé. Dílčím cílem projektu tak bude vypracovat a empiricky ověřit schéma hloubkového polostukturovaného rozhovoru s učiteli s akcentem na témata týkající se přímé podpory žákova učení. Navrhovaný projekt navazuje na výzkum "Užívání učebnic na 2. stupni ZŠ", který byl v letech 2008-2010 řešen pod záštitou GA ČR.