Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Languages of V4 Countries in Modern Europe (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity)
Project IdVisegrad Fund
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
AnotationDo projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do štátov V4 (napr. angličtiny, ruštiny a pod.) Vo svojich výskumoch budú sledovať oblasti, v ktorých sa globalizačné jazykové tendencie a prenikanie svetových jazykov najviac prejavujú, a naopak, oblasti, v ktorých sa tieto tlaky prejavujú menej. Zároveň potvrdia podstatu jazyka ako jedného z výrazných konštituentov národnej a kultúrnej identity. Podiel partnera na projekte: finančná spoluúčasť ? bez spoluúčasti; partner sa bude podieľať na výskume v súlade s vyššie popísaným návrhom, bude prezentovať výsledky výskumu v podobe odborného článku na vedeckej konferencii (predpokladaný termín zač. septembra 2016), zverejní informáciu o organizácii tejto konferencie na webstránke fakulty/univerzity. Článok bude publikovaný v konferenčnom zborníku.