Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Teachers´job satisfaction and workengagement
Project IdSGS18/FF/2015
Main solverprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zaměřuje na výzkum psychologických souvislostí jevů, které jsou v současné psychologii sledovány s rostoucí pozorností. Cílem předkládaného projektu je zapojit studenty do vědeckého výzkumu v oboru, který studují a poskytnout jim možnost k získání zkušeností z koncepce, přípravy a realizace výzkumu v praxi pod vedením zkušeného pedagoga. Problém, na nějž se výzkum zaměřuje, se týká psychologických souvislostí aktivní pracovní angažovanosti, především vlivu jejich pracovní spokojenosti na ochotu vykonávat svou profesi angažovaně. Badatelská pozornost se zaměří především na učitele středních škol a jejich srovnání s učiteli působícími na druhém stupni základní školy. Problém, kterým se navrhovaný výzkum zabývá je aktuální. V psychologii je v současnosti věnována pozornost jevům ovlivňujícím pracovní motivaci a ochotě vůbec. Tento přístup souvisí s uplatňováním existenciálních hledisek v moderním managementu, kde střídá tradiční byrokraticky založené přístupy. Poznatky vztahující se k učitelské profesi v této oblasti dosud nejsou dostatečné v míře, která by byla potřebná vzhledem ke společenskému významu učitelské práce. Předpokládá se výzkum realizovaný na základních a středních školách (gymnáziích) v ČR za účasti cca 100 učitelů základních a 100 učitelů středních škol.