Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations III
Project IdSGS21/FF/2015
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný návrh projektu je pokračováním výzkumných prací společného týmu řešitelů oddělení polonistiky a rusistiky. Výsledky analýz lexikálního materiálu (ustálených slovních spojení s lexémem PES v češtině, polštině a ruštině) byly konfrontovány s údaji získanými z dotazníkového šetření. Údaje získané od respondentů nám poskytly informace o tom, jak pohlíží na zkoumaný jev daná jazyková komunita, jak jej kategorizuje, charakterizuje a hodnotí. Provedení paralelních sémantických analýz plánovaných na současnou etapu projektu bude východiskem k mezijazykovým a mezikulturním komparacím. Pokusíme se potvrdit, že jazyk odráží civilizační úroveň, kulturu, tradici a hodnotový systém daného společenství. Předpokládáme, že kolektivní monografie jako výstup tříletého projektu, bude myšlenkově navazovat na ideu propagovanou prof. J. Bartmińskim: Język jest nie tylko narzędziem informacji o otaczającym nas świecie, jest także środkiem aktywnie kształtującym obraz tego świata w świadomości społecznej, narzędziem urabiania opinii jednostek i całych grup społecznych. Konečným výsledkem projektu bude komplexní kulturně-antropologická studie, jejíž dílčí kapitoly povedou k poznání, že jazyk není pouze dorozumívacím prostředkem, ale je také nástrojem interpretace reality a fixování určitých lidských postojů a hodnot.