Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Structure and sequence specific DNA interactions of p53 protein family.
Project IdSGS26/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProtein p53 je významný transkripční faktor, který je schopen regulovat expresi řady cílových genů a kontrolovat tak buněčnou proliferaci nebo řídit procesy apoptózy. Jeho význam dokazuje skutečnost, že mutované formy proteinu p53 jsou nalézány v řadě nádorů všech typů. Protein p63 byl objeven jako sekvenční i strukturní homolog tohoto významného nádorového supresoru. K nejvyšší expresi proteinu p63 dochází v bazálních vrstvách epitelárních struktur a byla prokázána jeho významná role při vývoji tkání. Mutace v lidském genu p63 jsou spojovány s řadou vývojových defektů. Posledním členem p53 proteinové rodiny je protein p73, který se významně podílí na karcinogenezi nervové soustavy a embryogenezi. Abychom lépe porozuměli úloze specifických proteinů v buněčných procesech, je nezbytné poznat a pochopit mechanismy interakce těchto proteinů s nukelovými kyselinami. V tomto projektu budou využity metody molekulární biologie a biofyziky ke studiu interakci proteinů rodiny p53 s DNA.