Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Governance and Policy of Spatial Development - Case Studies: a) Governance and Policy of Waste Management, b) Governance and Policy of Inner City Development, c) Governance and Policy of Sustainable
Project IdSGS11/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem výzkumu je popis a zhodnocení governance tří vybraných politik územního rozvoje, a to v širším politickém, socioekonomickém a socio-kulturním kontextu. Hlavní přínos výzkumu spočívá ve zpracování komparativních případových studií realizovaných v různých městech, a to v kontextu teorie lokální a regionální governance. Komparace výsledků případových studií v kontextu teorie umožní identifikaci struktur governance a jimi generovaných politik, které přispívají dosažení cílů (např. good governance odpadového hospodářství) respektive které nepřispívají dosažení cílů, což umožní formulovat politická doporučení pro optimalizaci governance a politik. První fází výzkumu bude teoretický výzkum (desk research-studium článků a monografií, zahraničních i českých) vedoucí k vypracování teoretického a konceptuálního rámce jako východiska pro zpracování případových studií. Následnou fází bude vlastní empirický výzkum vedoucí k vypracování případových studií. Hlavní metodou empirického výzkumu a získávání dat bude metoda kvalitativního geografického výzkumu prostřednictvím interview, dotazníků či analýzy dokumentů a mediálních zpráv. Projekt tedy zahrnuje tři výzkumné dílčí projekty: a) Governance a politika odpadového hospodářství - realizovaného doktorandem RNDr. Milanem Andělem, b) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, realizovaného doktorandkou Martinou Nesvadbovou, c) Governance a politika udržitelné dopravy ve městech - realizovaného doktorandem Mgr. Tomášem Mertou.