Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Regional and Urban Governance - Case Studies: a. Governance of Waste Management and b. Governance of Urban Regeneration
Project IdSGS10/PřF/2014
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstatou navrhovaného projektu je kriticky zhodnotit rozhodovací a řídící struktury (tedy governance, viz Rumpel, 2012) pro implementaci politik odpadového hospodářství a urbánní regenerace, a to komparativně ve 3 evropských zemích a České republice. Cílem výzkumu je formulovat doporučení pro optimalizaci daných politik tzn. politiky odpodového hospodářství a urbánní regenerace. Východiskem výzkumů bude teoretický výzkum (desk research) a studium odpovídajících teoretických pramenů (monografií a časopiseckých článků). Hlavní metodou empirického výzkumu a získávání dat bude metoda kvalitativního geografického výzkumu prostřednictvím studia zdrojů, dokumentů a hlavně techniky strukturovaných interview ve strukturálně a funkčně rozdílných regionech, v ČR a zahraničí. Kromě výzkumů v ČR, budou realizovány 4 jednotýdenní výzkumné pobyty doktorandů za účelem provedení výzkumů v regionech. Tyto výzkumné pobyty jsou nezbytným předpokladem pro zpracování disertačních prácí doktorských studentů Milana Anděla a Františka Kubeše. Pro řešení výzkumného projektu bude rovněž pořízena odborná literatura. Zahraniční stáže proběhnou v typologicky odlišných oblastech Německa, Rakouska a Švýcarska: v případě výzkumů governance odpadového hospodářství vždy v jednom rurálním regionu a v jednom urbánním regionu: V případě governance odpadového hospodářství se jedná o regiony měst St. Gallen (CH) a Wien (A), v případě urbánní regenerace o města Leipzig a Stuttgart (D). V rámci výzkumných pobytů budou realizována strukturována interview s aktéry veřejné správy, participujících aktérů ze soukromého sektoru i zainteresovanými zástupci NGOs.