Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
Project IdVEGA - 1/0543/12
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2014
Provider
Statefinished
AnotationEvalvácia a autoevalvácia školy sa považuje vo väčšine vyspelých krajín za jednu z podmienok jej efektívneho fungovania. Jej hlavným cieľom je hodnotenie učebných výsledkov žiakov, ale aj hodnotenie kvality edukačného prostredia a kvality edukačných procesov vedených učiteľom. Teda ide o evalváciu vstupov, procesov a výstupov edukácie s cieľom hľadať cesty k ich vyššej kvalite. Existuje dostatok prameňov a zdrojov týkajúcich sa tejto problematiky. Na Slovensku však absentuje výskum orientovaný na evalváciu a autoevalváciu učiteľa. Cieľom projektu je skúmať stav vedomostí, postojov a ochoty učiteľov základnej školy v oblasti evalvácie a autoevalvácie. Výstupom realizovaného výskumu bude tvorba programu rozvoja evalvačných spôsobilostí učiteľa a návrh modelu autoevalvácie učiteľa ako subsystému evalvácie školy.