Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Technology workshop in children´s world - Creative experience workshops in development of technical thinking of teachers and pupils in nursery schools
Project IdCZ.1.07/1.3.00/48.0011
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period7/2014 - 8/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. V rámci pěti klíčových aktivit projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytech. výchovy včetně využití moderních inform. technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Projekt jednoznačně podpoří kvantitativně i kvalitativně rozvoj učitelů MŠ v požadovaném polytech. vzdělávání v konkrétních dovednostech a za přímé podpory odborníků Pedagogické fakulty OU vzdělávajících budoucí učitele MŠ v Moravskoslezském kraji. Realizací aktivit připraví učitele konkrétními didaktickými postupy a vytvoří soubory nácviků a her vedoucích k rozvoji polytechnického myšlení dětí. Učitelé budou vybaveni konkrétními možnostmi tematických plánů polytechnické výchovy dle RVP PV.