Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Industrialization and its importance for a formation of a modern civil society in Moravian-Silesian region
Project IdSGS16/FF/2014
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstatou navrhovaného projektu je výzkum industrializace moravskoslezského regionu a příhraničí a jejích dopadů na změny socio-ekonomických charakteristik zdejšího obyvatelstva. Výzkum by měl přispět k porozumění mechanismů a vztahů mezi genezí a rozvojem těžkého průmyslu (hornictví, hutnictví, chemie) na jedné straně a vznikem a vývojem moderní občanské společnosti na straně druhé. Tedy odkud a z jakého sociálního prostředí do měst přišli příslušníci nových občanských vrstev, jak se na utváření moderní střední třídy podíleli příslušníci "starých" měšťanských vrstev a jakou roli v tomto procesu sehrála industrializace. Do projektu jsou zapojeni nejen studenti doktorských studijních programů, ale především studenti navazujícího magisterského studia, jejichž témata diplomových prací spadají do této problematiky. Prostřednictvím vlastního výzkumu tak získají studenti možnost blíže poznat proces industrializace, jeho složitou strukturu a komplikované vztahy v ekonomické, sociální a kulturní rovině. Současně jim bude poskytnut prostor pro vlastní vědeckou publikační činnost, která je nedílnou součástí předkládaného projektu.