Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations II
Project IdSGS12/FF/2014
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný navazující projekt pokračuje ve výzkumech provedených řešitelským týmem katedry slavistiky v předchozím roce. Na základě studia odborné literatury a utříděných informací o jazykovém obrazu psa v češtině, ruštině, polštině a částečně i v těšínském nářečí se řešitelský tým zaměří na výzkum textů bezprostředně zasazených do společensko-kulturního systému, tzn. na texty hovorového charakteru, které jsou tvořeny přímo v prostředí svého fungování a mají stabilní znakově-symbolický plán. Na základě analýzy údajů získaných prostřednictvím sociologického výzkumu v českém, ruském a polském prostředí budou identifikovány způsoby konceptualizace lexému PES v jednotlivých jazycích a jejich kulturní podmíněnost. Tak bude možné rekonstruovat pojetí světa vlastní pro typického představitele daného jazykového společenství. Jedná se v podstatě o výzkumy jazyka a v něm existujících obsahů, forem a kulturních vzorců, a taktéž v něm zakódovaného vnímání reality (tzv. kultury věcí) a axiologicko-normativního systému (tzv. kultury hodnot), jak je pojímal Janusz Anusiewicz. Srovnávací studie vzniklé na základě shromážděného výzkumného materiálu budou komplexně řešit otázky vztahu člověka a psa, a to nejen v jazykové rovině.