Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

The literary genres of early modern age in context of period spirituality
Project IdSGS05/FF/2014-2015
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationLiterární tvorbu humanismu a baroka nelze chápat izolovaně, jako samostatné umělecké výkony a autonomní literární žánry. Tato produkce má své specifické funkce, zejména slouží náboženskému životu, reprezentuje určité náboženské ideje, a to v intencích tzv. konfesionalizace, procesu, který silně ovlivňuje střední Evropu od druhé poloviny 16. století a formuje kulturní identitu jednotlivých regionů. Literatura a umění na sebe berou propagandistickou a nábožensky vzdělavatelnou funkci (v reformovaných konfesích stejně jako v potridentském katolicismu). Tato účelovost však nebrání vyšším estetickým ambicím některých děl tohoto typu, jejichž autoři často patřili k vynikajícím literátům dané doby. Výzkum se bude rozvíjet ve dvou rovinách: a) bude zaměřen na teoretická vymezení několika žánrových a publikačních forem (meditace, modlitba, kramářská píseň, duchovní píseň, kázání) a na postižení jejich postavení v dobové literární a náboženské praxi, a to nejen v českém prostředí; b) formou případových studií bude sledovat konkrétní realizace určitého žánru v různých epochách a konfesijních prostředích.