Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zavedení a využití metody separace jednotlivých buněk pomocí imunofluorescenčních metod a následné aplikace v hematoonkologii
Project IdMSK2013_DT1
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period10/2013 - 12/2014
ProviderLékařská fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationPředložený projekt navazuje na vstupní projekt Hematologie I. - biobanka realizovaný na LF OU od roku 2012. Hlavním cílem projektu je zavést na Ostravské univerzitě možnost separace buněk různého typu až na úroveň jednotlivých buněk, respektive nádorových či imunitních buněk o vysoké čistotě s možností dalších analýz genomu a proteomu.Projekt má podpořit rozvoj aplikovaného a základního výzkumu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Pro aplikovaný výzkum je třeba vytvoření několika podmínek. Mezi ně patří již zmíněné biobankovnictví, neboť jen při dosažení kritického množství archivovaného biologického materiálu je možné zpravidla pomýšlet na významné analýzy a výstupy. Podobně je dnes důležité pro dynamicky se rozvíjející oblast výzkumných metod genomiky a proteomiky nezbytné zavedení vstupního zpracování buněk pomoci imunomagnetické a imunoflurescenční separace. Imunomagnetickou sepraci máme zavedenu, nicméně rozhodující pro čistotu analyzované minoritní populace je imunoflurescenční separace, která je schopna roztřídit buňky o vyšší čistotě, a to i v případě početně tisícových populací buněk. Jen tak výzkumník může vědět, co přesně analyzuje. Jde o vysoce specializovanou metodu, která, když je zavedena slouží napříč medicínou a přírodními vědami, všude tam, kde je třeba získat nepatrné množství buněk ve vysoké čistotě. To je hlavním cílem projektu, který tak umožní plynulý přechod do další fáze výzkumu - vlastních experimentů, analýz genomu a proteomu. Další cíle projektu jsou již konkrétní výzkumné projekty z oblasti hematologie, které lze brát jako příkladové, tj. ukázkové projekty demonstrující užitečnost zavedení separace buněk. Jde o projekt u monoklonální gamapatie nejasného významu s provedením kompletní analýzy genomu k hlubšímu pochopení transformace prekancerózy do krevního nádorového onemocnění ? mnohočetného myelomu a analýzy imunitních T regulačních buněk.