Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations
Project IdSGS3/FF/2013
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt navazuje na současné směry v lingvistických výzkumech týkajících se tzv. jazykového obrazu světa. Spolu s J. Bartmińskim jej chápeme jako v jazyce ukotvenou verbalizovanou interpretaci reality, kterou můžeme popsat jako soubor lidských reflexí o světě. Tato lidská reflexe zachycená v jazyce je ovlivňována vnějšími faktory, jakými jsou např. zvyky, rituály, mýty, normy a hodnoty dané společnosti. Hlavním cílem předkládaného projektu je zachycení komplexního souboru relací uchopených v jazykovém uspořádání textu a vyplývajících z informací o mimojazykovém světě. Konkrétně v 1. roce řešení projektu bude provedena excerpce ustálených slovních spojení, jejichž komponenty patří k jednomu tematickému celku ?pes? v češtině, ruštině a polštině ve stylově různorodých textech a následně explikace jejich významů ve zkoumaných jazycích. V dalších etapách řešení projektu (2. a 3. rok) se výzkumy rozšíří o ukrajinštinu a slovenštinu. Výsledky analýzy shromážděného jazykového materiálu budou konfrontovány s poznatky z jiných vědných oborů, včetně výtvarného umění. Konečným výsledkem tříletého projektu bude komplexní kulturně-antropologická studie, jejíž dílčí kapitoly povedou k poznání, že jazyk není pouze dorozumívacím prostředkem, ale je také nástrojem interpretace reality a fixování určitých lidských postojů a hodnot.