Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Social pillar of CSR and labour market for disabled
Project IdCZ.1.04/5.1.01/77.00003
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period4/2012 - 3/2015
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
AnotationJak vyplývá ze studia dostupných pramenů v ČR i v zahraničí,koncept společenské odpovědnosti firem(Corporate Social Responsibility-CSR) v té části,která je věnována sociálnímu pilíři,abstrahuje od vytvoření aimplementace standardů diverzitní komunikace s osobami se zdravotním postižením(dále jen OZP), které by jim izaměstnavatelům na volném trhu práce ulehčily vzájemnou komunikaci,a to pro OZP jak v roli zaměstnanců,tak vroli klientů(zákazníků).Nelze přitom říci,že koncept CSR nepočítá se zaměstnavatelskými iniciativami vůčiOZP,ale bere je jen povrchně a zploštěle,protože motivace českých firem k zaměstnávání OZP je suverénně naposledním místě (četnost 4%) ve srovnání s obchodně podnikatelskými motivy (30-76%). Základním důvodemtéto situace je negativní přetrvávající obraz OZP mezi majoritní společností,strach z neznámého,neznaloststandardů diverzitní komunikace, tedy vše,co vyžaduje individuální přístup k OZP.Koncept sociálního pilíře CSR (dále jen SP CSR) je neúplný (vymezuje se jako Diversity Management,dárcovství/donorství a zaměstnávání OZP),stejně jako je nepřehledná situace kolem začlenění konceptu CSR dostávajících norem ISO 14001 a ISO 9001,do nově vytvářené normy ISO CD 26000 a do IQ Net SA 8000.Cílemprojektu je proto získat od evropských CSR´Centre of Excellence (v Německu,Rakousku,skandinávskýchzemích)co nejvíce relevantních zkušeností pro vytvoření manuálu SP CSR,dále vytvořit školící program provýuku SP CSR,vč.pilotního kurzu lektorů SP CSR,workshopy pro cílové skupiny projektu s cílem ověřit vytvořenýmanuál sociálního pilíře CSR pro volný trh práce.K realizaci projektu bylo sestaveno partnerství zahrnující subjekty z volného i chráněného trhu práce,organizacesdružující OZP,instituce se zkušenostmi se vzděláváním studentů se speciálními vzdělávacími potřebami isociální partnery z ČR i zahraničí.Součástí finálních výstupů projektu bude vypracování legislativního návrhustatutu sociálního pilíře konceptu společensky odpovědné firmy.