Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Project IdSGS3/FF/2012
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se bude zabývat deskripcí a analýzou vztahů, jež propojují nejen různá vědecká pojetí skutečnosti mezi sebou navzájem, ale důraz bude kladen také na konektivitu vědy s otázkami a specifickými přístupy, jež se generují v rámci tzv. humanitních věd. Snahou projektu tak bude kriticky reflektovat vědu jako situovaný proces v rámci širšího komplexu celospolečenských souvislostí, jejích konkrétních vlivů na tuto oblast a to především v rovině interdisciplinárních prolnutí mezi jednotlivými disciplínami ať již z oblasti exaktních či humanitních věd. Projekt by tak měl na základě kontrolovatelných výstupů (série článků, pořádání konferencí, účast na konferencích či publikování sborníků) přispět k mezioborovému dialogu o jejich vzájemných mezích, kompetencích, možných vlivech a s nimi spjatých odpovědnostech ve společnosti. Předmětem výzkumu bude nejen současnost a regionální záběr, ale i vztahy těchto oblastí v minulosti a v rámci této již dlouho probíhající debaty jako celku. Projekt, kromě získání poznatků o reálném fungování vědy, povede k vzájemnému obohacení a větší míře tolerance v interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými obory, hlavně tzv. přírodními a humanitními. Cílem projektu jsou také konkrétní odpovědi na otázky kladené prostřednictvím dílčích témat řešených v rámci projektu jednotlivými členy a členkami týmu (viz přiložený text projektu).