Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace výuky cvičení Toxikologie a genotoxikologie
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovovat program cvičení pro předmět Toxikologie a genotoxikologie na Katedře biologie a ekologie PřF OU. Vytvořený program bude zahrnovat vybrané metody, které jsou využívány v ekotoxikologických a genotoxikologických laboratořích. V bloku cvičení zaměřeném na ekotoxikologii budou nově zařazeny půdní (kontaktní) biotesty, které se v praxi využívají pro testování toxicity pevných vzorků a látek. Konkrétně se jedná o metodu Stanovení inhibice reprodukce chvostoskoků látkami znečišťující půdu a Stanovení vlivu znečišťujících látek na reprodukci a přežití na Enchytraeidae. Rovněž bude vytvořena na botanické zahradě Ostravské univerzity výuková kolekce, za pomoci, které budou studenti prakticky seznámeni s rostlinami produkujícími přírodní toxické látky. V bloku řešícím problematiku genotoxikologie bude do programu zahrnut Amesův miniaturizovaný fluktuační test využívající pro detekci genotoxických účinků bakteriální kmen Salmonella typhimurium His-a dále jednobuněčnou gelovou elektroforézu (kometový test) jako zástupce metod, které jsou využívány pro studium poškození DNA, opravy DNA a apoptózy. Náplň cvičení si klade za cíl prohloubit přípravu studentů po teoretické i praktické stránce tak, aby bylo dosaženo jejich lepšího uplatnění v praxi. Zavedením nových metod na Katedře biologie a ekologie PřF OU rovněž dojde k rozšíření nabídky témat bakalářských a diplomových prací a zvýšení úrovně při jejich zpracování.