Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Reinforcement of the Development of the Centre for Research in English and German Professional Discourse at University of Ostrava, Faculty of Arts
Project IdCZ.1.07/2.3.00/20.0222
Main solverprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Period7/2012 - 6/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationProjekt je zaměřen na podporu nově vznikajícího Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na FF OU. V rámci Centra dojde k soustředění vědeckovýzkumných kapacit dvou kateder - katedry anglistiky a germanistiky - na výzkum odborného diskurzu a k zapojení mladých badatelů z řad Ph.D. studentů do tohoto výzkumu. Centrum naváže na výsledky dosavadní badatelské činnosti obou pracovišť a zefektivní její další rozvoj jak v oblasti výzkumu jazykových jevů příznačných pro odborný jazyk, tak v oblasti užití odborného jazyka v jednotlivých komunikačních oblastech. Zapojení dvou významných zahraničních odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením mezinárodních výzkumných týmů, podpoří cílenou profilaci nového výzkumného pracoviště, zvýšení jeho excelence a jeho širší zapojení do mezinárodního výzkumu.