Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses
Project IdCZ.1.07/2.2.05/28.0065
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period10/2011 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationV minulém desetiletí došlo v návaznosti na požadavky boloňské deklarace k přechodu na strukturovaný typ studia. Mezi pozitiva patří zejména zvýšení prostupnosti mezi jednotlivými obory a studijními programy, ale i fakultami a univerzitami. To však s odstupem času přineslo i některé negativní důsledky - zejména zpřetrhání vazeb mezi prvními ročníky navazujícího magisterského studia (dříve čtvrtými ročníky) a závěrečnými ročníky bakalářského studia. Smyslem projektu je provést restrukturalizaci navazujících magisterských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava s posílením kvality nosných předmětů tak, aby došlo k odstranění negativních dopadů přechodu na strukturované studium a posílení uplatnitelnosti absolventů ve firemním i výzkumném sektoru při efektivní alokaci jak časové, tak nákladové kapacity univerzity.