Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Language Situation in the Czech and Polish Churches in the Teschen Region
Project IdSGS4/FF/2011
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodstata navrhovaného projektu spočívá ve snaze rozšířit dosavadní systematické synchronní výzkumy prostředků jazykové komunikace obyvatel Těšínska. Předmětem zkoumání bude v širším slova smyslu analýza jazykových kontaktů realizovaných v různých typech komunikačních situací v rámci Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické augsburského vyznání. V pojetí navrhovatelů se nebude jednat o striktně lingvistická bádání, nýbrž budou zohledněny také další společenskovědní disciplíny, zvláště sociologie, historie, etnologie, regionální kulturologie, folkoristika apod. Konkrétní výzkum opírající se především o výsledky dotazníkového šetření se na teoretické a praktické bázi bude ubírat především cestou zkoumání komunikace v mluvené podobě, analýz teritoriálně podmíněných jevů v oficiálním (spisovně zamýšleném) vyjadřování, postojů a identifikace apod. Uvedená problematika bude posuzována z různých hledisek, s využitím deskriptivně-lingvistických, dialektologických, sociolingvistických, kognitivních, pragmalingvistických aj. postupů. S ohledem na zvolenou metodologii tak bude kladen důraz na sociolingvistickou analýzu jazykové kompetence a pragmatickou dimenzi komunikačního procesu v konkrétním prostředí ?duální? komunikace.