Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Project IdSGS2/FF/2011
Main solverMgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude doplněn inventář jazykových prostředků sloužících k vyjádření a popisu emocí v německém jazyce a jejich českých ekvivalentů, které byly nashromážděny v první fázi projektu. Tento materiál bude poté vyhodnocen a postupně zařazován do souhrnné publikace připravované v rámci projektu GA ČR ?Jazykové prostředky vyjádření emocionality v česko-německé jazykové konfrontaci?, na který má projekt SGS návaznost. Výzkum bude probíhat na textech jazyk. korpusů systému COSMAS II a ČNK, stejně jako i na jiných vybraných textech německé a české literatury dosud do korpusů nezařazených. Výsledky první fáze projektu jsou již využívány pro potřeby výuky, především v translatologických disciplínách, ale také ve frazeologii a jiných jazykovědných oborech. S obdobným využitím se počítá i v další fázi projektu.Na projektu se budou podílet pod vedením dvou akademických pracovníků dva studenti magisterského a tři studenti doktorského studia, kteří se problematikou vztahu jazyka a emocí zabývají v rámci své závěrečné práce. Celková předpokládaná doba řešení projektu je tři roky. Předkládaná podoba projektu je platná pro rok 2011. Výsledky projektu budou prezentovány na studentských vědeckých konferencích v Ostravě a Praze, na zahraničních konferencích a v odborných časopisech.