Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Nástroje evaluace klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k procesu dramatické výchovy
Project IdSGS4/PdF/2010
Main solverPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSoučasná kurikulární reforma školství přináší školám nejenom větší svobodu, ale také zodpovědnost za dosažené výsledky vzdělávání. Proto se zvyšují nároky na učitele v oblasti evaluace průběhu a výsledků vzdělávání. Dramatická výchova jako jeden z uměleckých oborů se podílí na rozvoji klíčových kompetencí (viz. Provazník 2006, Marušák 2008, Cisovská, 2009- celá citace v příloze č.1). Vzhledem k její specifičnosti není pro učitele snadné sledovat vývoj a úroveň požadovaných výstupů. V současně době neexistuje v ČR ucelený materiál věnující se evaluačním nástrojům v tomto oboru. Podstatou společného projektu studentů a akademických pracovníků je shromáždit a klasifikovat nástroje z českých i zahraničních zdrojů vhodné pro evaluaci úrovně klíčových kompetencí žáků dosažených prostřednictvím dramatické výchovy. Nově vzniklý materiál bude sloužit jak studentům pro realizaci jejich závěrečných prací, tak učitelům z praxe. Vzájemná a užší spolupráce studentů a akademických pracovníků v navrhovaném projektu má především za cíl zkvalitnit výzkumné kompetence studentů ke sledování vývoje a úrovně klíčových kompetencí žáků 1 stupně ZŠ. Projekt umožní získat studentům aktuální informace v oblasti výzkumu v uměleckých oborech, zejména dramatické výchově, otevře možnosti k navázání kontaktů s odborníky a v neposlední řadě umožní získat zkušenosti žádoucí pro evaluaci v praxi.