Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Project IdIGS 01/2007
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period3/2007 - 12/2007
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
AnotationCílem výzkumu je zjistit rozsah, povahu a příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů žijících v ostravských domovech důchodců a to ze strany ošetřovatelského personálu i rodinných příslušníků. Projekt se zaměřuje zejména na zjištění a analýzu zkušeností vybraných pracovníků DD a obyvatel na týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči. Zvláštní pozornost se soustředí na porušování etických aspektů a zjišťování názorů obyvatel domova důchodců a ošetřovatelského personálu na důstojné stáří a důstojnou péči. Provedený výzkum bude kvalitativní. Pojetí výzkumu bude fenomenologické, kdy důraz je kladen na hluboké porozumění každému zkoumanému jevu. Projekt je pilotní studií pro kvantitativní výzkum, který by měl být realizován v roce 2008. Zkoumaný soubor bude vybrán podle metody sněhové koule (snow ball technique). Na základě analýzy nestandardizovaných výpovědí respondentů budou vytvořeny kategorie, které se stanou podkladem pro vystavění designu kvantitativního výzkumu. Dále budou vytvořeny hypotézy a následně pak dotazník a kategorie pro standardizovaný rozhovor. Součástí projektu bude i provedení předvýzkumu kvantitativního výzkumu. Na projektu se budou podílet tři studentky ošetřovatelství z 2. ročníku. Výzkum by měl výrazně přispět k novým teoretickým poznatkům o tomto aktuálním problému a hlubšímu porozumění tohoto jevu v ČR. Výstupem projektu by měly být podklady pro kvantitativní výzkum.