Courses

Course title:Practical class in literary criticism
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 8LKPR
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 8 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (G); Mgr. Roman Polách, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je odpovídající zvládnutí obsahové i formální stránky vybraných žánrů literární publicistiky, především žánrů literárněkritických: recenze, kritická studie, referát, esej, polemika, diskuse apod. Předmět má podobu praktických cvičení, přičemž výsledky práce jsou průběžně konzultovány vyučujícím a společně hodnoceny v diskusi. Student se naučí veřejně prezentovat a obhajovat své názory na umělecké dílo.