Courses

Course title:Spanish 4 (A2/B1)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7SP4X
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G); Lektor Lektor
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je dovést studenty na úroveň samostatného uživatele jazyka A2/B1. Po absolvování kurzu student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné, spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole a ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování ve španělsky mluvící oblasti. Je veden k psaní souvislých textů na známá témata. Získá znalosti reálií Španělska a Latinské Ameriky. Absolvent dosáhne hranice stupně znalostí A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cvičení není určeno pro studenty oborových kateder. Studující s úrovní min. A2/B1 podle SERR si mohou místo předmětů 7SP3X a 7SP4X zapsat v LS předmět KRO/7SP4Z Zkouška ze španělštiny (A2/B1), jehož obsahem je závěrečný zkouškový test na odpovídající úrovni bez nutnosti prezenční účasti na výuce.