Courses

Course title:Spanish 3 (A2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7SP3X
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G); Lektor Lektor (G)
Language:Czech, Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti španělského jazyka. Student se bude pohybovat ve složitějších komunikačních situacích, pro které bude nutno zvládnout především systém slovesných časů a příslovečných určení a bude rozvíjet své jazykové kompetence získané předchozím studiem španělského jazyka. Předmět je určen pokročilým začátečníkům, kteří po jeho absolvování dosáhnout úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Cvičení není určeno pro studenty oborových kateder. Studující s úrovní min. A2/B1 podle SERR si mohou místo předmětů 7SP3X a 7SP4X zapsat v LS předmět KRO/7SP4Z Zkouška ze španělštiny (A2/B1), jehož obsahem je závěrečný zkouškový test na odpovídající úrovni bez nutnosti prezenční účasti na výuce.