Courses

Course title:Interferencja jezykowa / Language Interference - Theory and Practice
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 7IJTP
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad: 
Annotation:W praktycznej dyscyplinie studenci radzą sobie z różnicami w systemie języka polskiego i czeskiego, przede wszystkim w płaszczyźnie składniowej i leksykalnej (w tym frazeologii). Nauczanie nawiązuje na już ukończone dyscypliny w języku polskim, rozwija już nabytą wiedzę w zakresie przedmiotów licencjackich (zwłaszcza składni) i rozszerza je o nową wiedzę z zakresu interferencji międzyjęzykowej i typologicznych różnic języka polskiego i czeskiego w praktycznym ujęciu. Słuchacze (użytkownicy obu języków) zostaną powiadomieni o różnicach i po ukończeniu będą mogli między innymi unikać błędów interferencyjnych. Studenci opanują również odpowiednią terminologię językową obu języków i uzyskają wgląd w podręczniki w języku polskim i czeskim.