Courses

Course title:Spoken Russian 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2MLR1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (G); PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a nepsanými pravidly každodenní mluvené komunikace v Rusku. Pozornost bude věnována jak výrazům odborný, tak i hovorovým. Smyslem dané disciplíny je naučit studenty spontánně reagovat v ruštině na různé podněty, se kterými se později mohou setkat v Rusku (při eventuálním výjezdu na stáž), popř. ve škole či firemním prostředí. Studenti jsou ve výuce zapojováni do dialogů, a polylogů na předem stanovené téma, konverzují tedy nejen s vyučujícím, ale i mezi sebou, což je velmi přínosné. Učí se vyjadřovat názor a seznamují se s celou řadou ustálených slovních spojení, které umožňují spolehlivou a pohodlnou komunikaci v ruštině, stejně jako jisté retardační techniky, a umožňují jim se vyhnout nepochopení nebo jiným úskalím studovaného jazyka. Zároveň získávají i kompetenci kulturologickou.