Courses

Course title:Russian Accentology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2AKRJ
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty s některými úskalími ruské fonetiky, shrnout základní poznatky o fonologickém systém ruského jazyka, kterých již dříve nabyli v rámci studia fonetiky a fonologie, a rozšířit je o poznatky z ruské synchronní akcentologie, tj. vědy o ruském přízvuku, která se snaží popsat jeho zákonitosti, stejně tak jako jeho nesmírně proměnlivý charakter, zejm. pohyblivost, různomístnost (popř. volnost), a funkci, např. schopnost rozlišovat význam slov apod. Zvláštní pozornost bude věnována praktické stránce - tj. hlasitému čtení s dodržováním zásad kvantitativní i kvalitativní redukce samohlásek, správné artikulaci, palatalizaci či intonaci, dále také tzv. přízvukování textů různého charakteru a zapamatování si důležitých pravidel, která částečně chování ruského přízvuku vymezují.