Courses

Course title:Lexicography and word creation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 1LESA
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Lucie Radková, Ph.D. (G); Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Disciplína, realizovaná formou přednášky a cvičení, podá studentům souhrnné poučení o slovní zásobě českého jazyka. Na přednášce se posluchači seznámí se základními pojmy lexikologie, sémantiky a slovotvorby, v navazujícím semináři se studenti naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi. Důraz je kladen na orientaci v literatuře oboru.