Courses

Course title:Italian 4
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 8IT4X
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. (G); Mgr. Romana Kovaliková; Mgr. Jaroslava Malá
Language:Italian
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je rozvíjet u studentů jejich výchozí znalosti italského jazyka odpovídající stupni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si rozšíří slovní zásobu a osvojí si gramatické struktury potřebné pro běžnou ústní i písemnou komunikaci. Důraz je kladen zejména na to, aby studenti aktivně zvládli komunikativní složku jazyka s ohledem na její pragmatické uplatnění. Cílem předmětu je dovést studenty na počáteční hranici úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.