Courses

Course title:Spanish 5 (B1)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7SP5X
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G); Mgr. Dominika Ondreášová
Language:Czech, Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti španělského jazyka. Student se bude pohybovat ve složitějších komunikačních situacích, pro které bude nutno zvládnout především systém slovesných časů a příslovečných určení a bude rozvíjet své jazykové kompetence získané předchozím studiem španělského jazyka. Absolvent dosáhne počáteční hranice stupně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cvičení není určeno pro studenty oborových kateder. Studující s úrovní min. B1/B2 podle SERR si mohou místo předmětů 7SP5X a 7SP6X zapsat v LS předmět KRO/7SP6Z Zkouška ze španělštiny (B1/B2), jehož obsahem je závěrečný zkouškový test na odpovídající úrovni bez nutnosti prezenční účasti na výuce.