Courses

Course title:Consecutive Interpreting
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 7KOTL
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G); Mgr. Radovan Lakosil
Language:Czech, German
ISCED F broad: 
Annotation:Student je uveden do problematiky konsekutivního tlumočení, jakožto základní metody tlumočnické práce. Osvojí si vybrané tlumočnické strategie, seznámí se s individuální metodou pořízení tlumočnického zápisu (notace) a naučí se ji v co nejširší míře využít pro konsekutivním tlumočení. Dále si student otestuje vybrané předpoklady pro výkon tlumočnické profese (kapacita operační paměti, práce s hlasem, rétorické a artikulační dovednosti). V další fázi semináře je důraz kladen především na praktický nácvik konsekutivního tlumočení s využitím autentických a didaktizovaných nahrávek a materiálů, přístupných přes e-learninogovou platformu Moodle. Podklady reflektuji aktuální situaci na translatologickém trhu práce a to především v oblasti turismu, aktuálního dění, ekonomiky a další mezilidské komunikace, tedy tam kde se nejčastěji využívají tlumočnické služby. Student si dále prohlubuje své jazykové kompetence (především mluvený projev, odbornou slovní zásobu, typické tlumočnické obraty a ustálená spojení) a pracuje na kontinuálním rozšiřování své paměťové kapacity. S využitím Moodle představí vybraný problém z oblasti současné translatologické teorie a praxe, přičemž vybírá ze seznamu témat sestaveného vyučujícím. Součástí výuky je také obhajoba konkrétních tlumočnických řešení ve skupinové kritické diskuzi.