Courses

Course title:Individual and group communication
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7INSK
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující se základními principy komunikace, a to jak individuální, tak skupinové, ke které se taktéž váží pravidla skupinového rozhodování. Studující se seznámí s principy zdravé argumentace a konstruktivní kritiky, kterou se naučí jak tvořit, tak i přijímat. Dále si studující budou mít možnost vyzkoušet dovednost efektivní prezentace a budou jim představeny základní principy vedení porad a mítinků. Mezi nezbytné dovednosti pracovníka řídícího tým patří taktéž schopnost aktivního naslouchání, kterou si studující v průběhu semestru budou mít také možnost osvojit. V neposlední řadě bude studujícím představena metoda asertivního jednání, kterou budou mít možnost si na praktických příkladech vyzkoušet a taktéž zjistit míru své momentální asertivity. Všechny získané znalosti a způsobilosti povedou k posílení schopností studujících pracovat v týmu, dělat zdůvodněná rozhodnutí a taktéž podpoří jejich interpersonální a interakční dovednosti. Studující získají teoretické a komunikační kompetence, které budou moci použít v praxi.