Courses

Course title:Anthropology of language
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7ANJA
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:dr hab. Jan Kajfosz (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je uvést účastníka kurzu do základních forem účasti jazyka v procesu sociální konstrukce reality, a to s přihlédnutím ke kognitivní teorii jazyka rozvíjené ve specificky českém prostředí (Jan Patočka). Výchozím bodem budou dvě klíčová paradigmata teorie jazykového a kulturního relativismu ve 20. století - strukturalismus a fenomenologie. Účastník kurzu se seznámí s pojetím poststrukturalismu, diskurzu, diskurzivní formace a epistémy. Na konkrétních příkladech se naučí základním prvkům diskurzivní analýzy, kritické analýzy diskurzu a multimodální analýzy. Seznámí se s nejčastěji využívanými rétorickými strategiemi současnosti.