Courses

Course title:Practical Language 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJC2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 4 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Lic. Begońa García Ferreira (G); Mgr. Irena Fialová, Ph.D.; Mgr. Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa, Ph.D.; dr Jan Mlčoch
Language:Spanish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Kurz nadále pokračuje v rozvíjení jazykových komunikativních dovedností studentů v písemné i ústní formě. Rozvíjí schopnost kritické analýzy španělských textů na základě práce s aktuálními texty z novin a časopisů, zaměřených na uvedené tematické okruhy. Student rozšiřuje svou slovní zásobu a osvojuje si další jazykové prostředky. Po absolvování předmětu dosahuje úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, dokáže se zúčastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Student na zahraničním pobytu vypracuje jednu seminární práci dle zadání vyučujícího a vykoná zkoušku po návratu.