Courses

Course title:Presentation skills and communication strategies
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1PDKS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je osvojení dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, vysvětlení základních komunikačních a prezentačních principů, zlepšení předpokladů pro efektivní prezentaci a profesionální projev. Studující budou připraveni na další rozvoj v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností. Důraz je také kladen na komunikační strategie, jejich definování a správnou volbu, pro dosažení předem stanovených cílů. Předmět by studujícím měl pomoci v orientaci mezi nástroji komunikačního mediálního mixu a navazujících marketingových strategií, zvolit vhodnou formu prezentace, zohlednit cíl, cílovou skupinu, účel prezentace, časový rozsah a další faktory.