Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Art across borders- BRIDGES
Project IdDDPK/FPC2024/021/1/2024
Main solverdoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Period2/2024 - 12/2024
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
AnotationProject Goal: The project aims to develop cooperation between Polish and Czech audiovisual artists and to popularize contemporary art in society. It assumes stimulation and development of Polish-Czech cooperation in the area of culture with particular emphasis on digital culture, popularization of audiovisual arts, works of contemporary Polish and Czech artists, showing common elements and differences, exchanging experiences and learning about creative attitudes, building creative community of artistic environment with common roots and popularization of undertaken artistic activities in society. --- Cel projektu: Projekt ma na celu rozwijanie współpracy artystów sztuk audiowizualnych polskich i czeskich oraz popularyzację w społeczeństwie sztuki współczesnej. Zakłada pobudzanie i rozwijanie polsko-czeskiej współpracy w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury cyfrowej, popularyzację sztuk audiowizualnych, twórczości współczesnych artystów polskich i czeskich, ukazywanie elementów wspólnych i różnic, wymianę doświadczeń i poznawanie postaw twórczych, budowanie wspólnoty twórczej środowiska artystycznego o wspólnych korzeniach oraz popularyzację podejmowanych działań artystycznych w społeczeństwie.