Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava akreditace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika
Project IdNPO_OSU_MSMT-16610/2022
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period7/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
AnotationNáplní projektu bude příprava žádosti o novou akreditaci doktorského studijního programu, orientovaného na interdisciplinární přístup ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky (UGN AV). Doktorský studijní program (DSP) Aplikovaná informatika bude prohlubovat znalosti teorií a modelů formálních nástrojů pro popis a analýzu složitých informačních systémů a algoritmů pro řešení problémů v informatice v souladu se současným stavem poznání ve světě, zejména v oblastech Umělá inteligence a Big data. DSP Aplikovaná informatika se nebude členit na specializace a bude posilovat interdisciplinaritu mezi informatickými oblastmi. V rámci doktorského studijního programu Aplikovaná informatika se student tematicky zaměří na některou z oblastí v souladu se směry výzkumu na Katedře informatiky a počítačů PřF OU, kterou je Soft Computing pro IT, (konkrétně pak Inteligentní systémy a algoritmy, Aplikace fuzzy přístupů pro analýzu, popis, predikci a řízení systémů, Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace, Modelování podnikových procesů, dle https://prf.osu.cz/kip/veda-a-vyzkum/) na ÚVAFM (Logika, Dynamické systémy, Fuzzy modelování a Neuronové sítě a počítačové vidění) a na UGN AV (Geomateriály, Dezintegrace materiálů, Geomechanika a báňský výzkum, Enviromentální geografie a Aplikovaná matematika a informatika). Odborné předměty prohloubí znalosti moderních informatických disciplín, jejich provázanosti a aplikací, konkrétní odborné zaměření doktoranda bude navazovat na aktivní výzkum řešený školitelem. Dílčím cílem je vybudovat novou laboratoř pro Ph.D. studenty s kapacitou 15 pracovišť.