Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Implementation of Walkability as a support tool for sustainable mobility of Czech cities
Project IdCK04000226
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period1/2023 - 6/2024
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Statesolved
AnotationProjekt reflektuje cíl programu zaměřený na udržitelnost městské mobility a kvalitu městského dopravního systému. Naplnění programu přispívá k řešení současných společenských problémů městských dopravních systémů: zvyšování bezpečnosti, zvyšování efektivity, snižování ekonomické náročnosti a snižování negativních účinků na životní prostředí, veřejné zdraví a klimatickou změnu. Současně aplikace konceptu přispívá ke zvyšování kvality života obyvatel v daném městě, zvyšuje jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a tím napomáhá ekonomickému rozvoji. V neposlední řadě humanizuje veřejný prostor a přispívá k udržitelnosti sídel. Cílem projektu je implementace konceptu walkability v městském dopravním systému, tak aby bylo chůzi potažmo chodců vytvořeno přívětivé prostředí podporující tento dopravní mód v kontextu rámci městské mobility. Řešení projektu zahrnuje zpracování výzkumné zprávy - Metodika Walkability: nástroj podpory udržitelné mobility českých měst, výsledky výzkumné zprávy budou uplatněny v Koncepcích walkability a specializovaných mapách s odborným obsahem externích aplikačních garantů - statutárních měst Ostrava a Most. V rámci projektu bude vyvinut nástroj pro měření urbánního designu.