Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty 2.0
Project IdPPSŘ_2022
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationDlouhodobým problémem PřF je v řadě studijních programů vysoká propadovost/neúspěšnost, a to již v prvním ročníku. Jedním z důležitých cílů dlouhodobého rozvoje fakulty ve vzdělávací oblasti je snížení tohoto jevu. Dle prokazatelných empirických zkušeností z jiných VŠ v zahraničí a Česku, studijní neúspěšnost v prvním ročníku studia lze eliminovat prostřednictvím komplexní integrace studentů prvních ročníků. Zejména se pak zaměřit na oblast vyrovnání se s akademickým, osobnostně-emocionálním, společenským přechodem a také na přilnutí a identifikaci studentů s univerzitou, fakultou a katedrou jako s institucí. PřF zvolila a připravila model několikaúrovňové akademické a sociální integrace, a to především prostřednictvím adaptačních kurzů pro všechny nastupující studenty prvních ročníků AR 2022/2023. Cílem je vytvoření souboru aktivit, jak moderovaných fakultou, tak i jednotlivými katedrami, garanty studijních programů,ale také studenty vyšších ročník, které by prvákům umožnily kvalitativně hladší přechod mezi střední školou a univerzitou. Rovněž do tohoto modelu adaptace zapojuje centralizované instituce OU, např. Poradenské centrum. Model adaptačního kurzu je postaven na pobytu prváků s organizátory adaptačních aktivit mimo tradiční univerzitní prostory, a to po dobu 3 dnů. Projekt předpokládá, že kurz je pro studenty prezenčního studia povinný, pro studenty kombinovaného studia dobrovolný, ale doporučovaný. Projekt má za cíl uhrazení nezbytných nákladů na pobyt studentů a realizaci celé akce. Pro trvalé zajišťování kvalitní výuky i výuky formou blended learningu nebo hybridní formy výuky je nutná trvalá modernizace technického zařízení. Cílem této části projektu je posílení vybavení v učebnách, tak aby bylo možné vyjít vstříc požadavkům a potřebám studentů a jejich představě o moderním zázemí vysoké školy.V souvislosti se zapojením do mezinárodních aktivit BIP (Blended Intensive Programes) v rámci konsorcia NEOLAiA, v rámci nového programového období Erasmu.