Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Internal communication as a basis for effective cooperation
Project IdIRP 2021 S
Main solverdoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRektorát
Statefinished
AnotationPro správné a zdravé pracovní prostředí každé instituce je důležitá komunikace, a to z hlediska její formy, intenzity i kvality. Nastavení kvalitní a efektivní komunikace je vedením fakulty vnímáno jako základní pilíř fungování LF. LF klade důraz na otevřenou a upřímnou komunikaci mezi jednotlivými pracovními kolektivy, jednotlivci, ale i uchazeči a studenty. Projekt je v úzké vazbě na Strategický záměr OU 2021 ? 2025, priorita 6: Komunikace jako základ spolupráce, Dílčí cíl 1: Zkvalitnění interní komunikace jako nástroje k posílení univerzitní pospolitosti. Zároveň naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, tvůrčí a odborné činnosti LF OU 2021 ? 2025. Zaměření a aktivity projektu byly zvoleny na základě výstupů ze SWOT analýzy, která byla podkladem tvorby Strategie rozvoje LF OU (2021 - 2025). Vnitřní komunikace byla v rámci SWOT analýzy vnímána jako slabá stránka, s kterou je možné pracovat v rámci příležitostí. Pro nastavení strategie a vylepšení stavu bude v rámci projektu výstupem komunikační plán pro akademické a neakademické pracovníky, na který bude následně navazovat příprava komunikačního plánu pro komunikaci akademických pracovníků a studentů, případně dalších subjektů. Komunikační plán bude vycházet ze získaných výsledků analýzy stavu a potřeb a bude podpořen praktickým proškolením vedoucích pracovníků a vybraných odborných garantů v oblasti komunikace a práce v týmu.