Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation and application of the methodology of incubation of protected fish species and lampreys
Project Id3211100002
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period5/2022 - 4/2024
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Statesolved
AnotationPředkládaný projekt navazuje na projekt ?Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek (TJ02000229)?, který byl podpořen technologickou agenturou ČR a ukončen v květnu 2021. Hlavním výstupem projektu byla certifikovaná metodika inkubace jiker, která představuje unikátní postupy inkubace reofilních druhů ryb přímo v mateřském toku. Metodika umožňuje zvýšení početnosti rybích populací na jedné straně a jejich repatriaci do původních ekosystémů, ze kterých vlivem člověka vymizeli na straně druhé. Případné získání grantu umožní další inovaci metodiky a její rozšíření na další druhy jako jsou parma obecná, podoustev říční, ostroretka stěhovavá, střevle potoční a mihule. Dojde ke zhodnocení potenciálních rizik způsobených změnami klimatu, krajinného pokryvu na vybraných lokalitách v ČR. Zároveň bude umožněno šíření příkladů dobré praxe nejenom na území ČR, ale také ve Velké Británií a Norsku. Projekt bude řešen V deseti modelových povodích v České republice: povodí Moravy, Desné, Račinky, Kamenice, Lomné, Malé Labe, Opavy, Polečnice, Radotínského potoka Smědé. Řešení projektu je plánováno na období 26 měsíců (1.3.2022 ? 30.4.2024) a jednotlivé činnosti v projektu jsou zařazeny do pěti etap. Projektu se účastní čtyři instituce ze tří krajin Evropy (Beleco z.s. (ČR), Sciencemonastery AS (Norsko) a konzultant formou subdodávky: University of Winchester (Británie)). Inkubace a vyhodnocení potenciálních rizik proběhne na deseti výše uvedených tocích za aktivní spolupráce místních organizací Českého rybářského svazu, spolků a orgánů ochrany přírody. Konkrétní lokality pro inkubaci budou vybrány v první etapě projektu. Na vybraných lokalitách bude geodeticky zaměřen 500 metrový úsek vodního toku a použity nástroje srážko-odtokového a hydraulického modelování pro vyhodnocení potenciálních rizik.