Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Umění za hranicemi/Sztuka ponad granicami
Project IdCZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842
Main solverMgr. Jan Drozd, dr
Period9/2021 - 9/2022
ProviderFakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
AnotationCílem projektu je vytvořit interak??vní městský výstavní prostor OpenAirExpo se zapojením umělců a obyvatel. Umění se stane přístupnějším a ?krotké? půjde nad rámec galerijního prostoru, umožní individuální rozjímání o díle v městském a virtuálním prostoru (bude vytvořen webový průvodce galerií). Výsledkem projektu je přinést nové digitální technologie všem cílovým skupinám. Celem projektu jest stworzenie interaktywnej miejskiej przestrzeni wystawienniczej OpenAirExpo angażującej artystów i mieszkańców. Sztuka stanie się przystępniejsza ?oswojona? wyjdzie poza przestrzenie galerii, pozwoli na indywidualną kontemplację dzieła, w przestrzeni miejskiej i wirtualnej (powstanie strona-przewodnik po galerii). Efektem projektu jest przybliżenie wszystkim grupom docelowym nowych technologii cyfrowych . Stworzenie nowych przestrzeni wystawienniczych pozwoli na bezpieczne obcowanie ze sztuką z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zaangażowanie i edukację społeczności lokalnej poprzez udostępnienie okien/witryn i interakcję z dziełem za pomocą aplikacji AR.Przestrzenie wystawiennicze będą zintegrowane ze strategicznym planem turystycznym miasta.